Daihatsu
OE-Gates-belt-interchange
Daihatsu Hijet
Daihatsu Hijet
courroie Micro-V, courroie de distribution
Daihatsu Mira
Daihatsu Mira
courroie Micro-V, courroie de distribution
Daihatsu Move
Daihatsu Move
courroie Micro-V
Daihatsu Terios Kid
Daihatsu Terios Kid
courroie Micro-V