Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Historia dziaEalnoEci
 
Historia dziaEalnoEci

CharlesGates

 
W 1911 r. Charles Gates, 32-letni inEColorado Tire and Leather Company. SzeED lat póE:niej jego brat John Gates  wynalazE pasek klinowy, przeEomowe rozwiDzanie dla samochodowych ukEadów  przenoszenia mocy. W 1946 r. opracowano pierwszy pasek rozrzDdu. Wynalazki te  zapoczDtkowaEy nieustanny proces doskonalenia pasków i przewodów firmy Gates.  Pod koniec lat 50. XX wieku spóEka Gates Rubber Company z siedzibD w Denver  (Kolorado, USA) postanowiEa otworzyD pierwszD fabrykD w Europie, wybierajDc na  swojD siedzibD miasto Erembodegem w Belgii.
 
W latach 80. firma Gates zaczDEa realizowaD strategiD rozwoju, w wyniku której  rozszerzono ofertD produktowD oraz umocniono pozycjD rynkowD spóEki. W 1986  roku firma Gates przejDEa firmD Uniroyal Power Transmission, w 1987 r. –  Industrias Vulca S.A. (hiszpaEski producent przewodów do chEodnic), w 1997 r.  – Stant Corporation (producent wycieraczek samochodowych, termostatów i  chEodnic), a rok póE:niej – Schrader-Bridgeport (grupa przedsiDbiorstw,  ogólnoEwiatowy lider w dziedzinie projektowania i  wytwarzania elementów
systemów hydraulicznych oraz urzDdzeE do zdalnej kontroli ciEnienia w koEach  pojazdów). Najnowszymi nabytkami firmy sD Eifeler Maschinenbau (EMB),  producent systemów do EDczenia przewodów hydraulicznych (w 2005 r.), oraz  przedsiDbiorstwo spóEki Mectrol Corporation produkujDce pasy poliuretanowe do  systemów przenoszenia napDdu i pasy kontroli ruchu (w 2004 r.), wystDpujDce  obecnie pod nazwD Gates Mectrol.
 
W 1996 r. Gates Corporation staEa siD czDEciD Tomkins PLC, z siedzibD w  Londynie. Grupa Tomkins jest Ewiatowym liderem w zakresie rozwiDzaE  technologicznych adresowanych do branE< przemysEowej i motoryzacyjnej oraz  budowlanej. SpóEka zatrudnia na caEym Ewiecie 35 tys. pracowników w 130  zakEadach, w ponad 20 krajach. Grupa producentów wyrobów przemysEowych i  motoryzacyjnych skupiona w Tomkins obejmuje: Gates, Stant, Trico, Schrader- Electronics, Stackpole oraz Dexter Axle i zatrudnia EDcznie 25 tys. ludzi.

GatesFactory Oldtimer Mixers 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend